Algemeen Dagblad
STEM & WIN!

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Verkiezing Beste Uitje van Nederland 2017". De verkiezing wordt georganiseerd door De Persgroep Nederland BV gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34 17 29 06 (hierna: de organisatie). Alle stemmers en genomineerden verklaren zich akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

Definities

1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden.

2. Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt.

3. Genomineerde: een uitje moet behoren tot 1 van de 8 categorieën en is een vaste fysieke locatie binnen Nederland die gratis of tegen betaling toegankelijk is. De organisatie beoordeelt of een uitje wordt toegelaten tot de verkiezing.

4. Gedragscode Promotionele Kansspelen: de gedragscode zoals in werking getreden op 1 januari 2014.

5. Prijzen: De te winnen prijzen zoals omschreven op de internetsite.

6. Prijswinnaar: de stemmer die conform de Algemene voorwaarden een Prijs wint.

7. Internetsite: https://www.beste-uitje.nl

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing als genomineerde, op het uitbrengen van een stem en ieder gebruik van de internetsite.

Deelname en stemmen is gratis

Deelname aan de verkiezing is gratis voor zowel genomineerden als voor stemmers.

Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem en het winnen van prijzen

Alleen als je op het moment van het uitbrengen van een stem 18 jaar of ouder bent en de gegevens naar waarheid hebt ingevuld, maak je kans op de prijzen. De stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct, up-to-date en volledig zijn. De stemmer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult. Deelname aan de verkiezing is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie of een van de partners van de verkiezing.

De internetsite

De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.

Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.

Kenmerken van het internet

Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De organisatie verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via email veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De organisatie aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de organisatie en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.

Informatie van derden en hyperlinks

Verwijzingen naar internetsite, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsite waarnaar verwezen wordt, kan de organisatie nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

De prijzen en de prijswinnaars

Uitsluitend indien een stem op juiste wijze volledig is uitgebracht en is bevestigd via de link in de bevestigingsemail maakt de stemmer kans op het winnen van één van de prijzen:

- Een 7-daagse reis naar Curaçao voor 2 personen*
- Een jaar lang gratis tickets voor de beste Uitjes**
- 25 x hotelovernachting voor 2 personen ergens in Nederland***

* Je verblijft op basis van Logies en Ontbijt in het geliefde 4-sterren vakantieresort Livingstone Jan Thiel Resort. Je komt hier gegarandeerd tot rust. Het kleurrijke resort met appartementen en villa's is ruim opgezet met een tropische bloementuin en een schitterend zwembad .De directe nabijheid van het gezellige palmenstrand van Jan Thiel, de duikschool en de prachtige zonsondergangen maken uw verblijf tot een onvergetelijke ervaring. Deze reis is voor twee personen, niet in vakantieperiodes, vertrek in mei-jun- sept of okt. Te boeken voor 31/12/17.
** De krant verloot van alle deelnemende parken/ attracties toegangskaartjes. Je ontvangt een breed assortiment van toegangsbewijzen, zoals voor pretparken, dierentuinen, tickets om lekker sportief bezig te zijn en daarna heerlijk tot rust te komen in de sauna. De tickets worden per twee personen verloot. Evt acties en voorwaarden van de deelnemende parken zijn van kracht. Looptijd is per ticket verschillend, afhankelijk van de voorwaarden van het park.
*** Overnachting voor 2 personen in een luxe hotel in Nederland. Geniet na een heerlijke nachtrust van het uitgebreide ontbijtbuffet.

De prijs wordt vastgesteld door middel van loting op begin april 2017. Alle stemmers hebben een gelijke kans. De uitslag zal worden gecommuniceerd op de website https://www.beste-uitje.nl.

De prijswinnaar krijgt automatisch bericht per e-mail. Prijswinnaar moeten zich binnen een maand na bekendmaking melden bij de organisatie om de prijs in ontvangst te nemen. De prijs kan enigszins afwijken van de afbeeldingen of de beschrijving zoals weergegeven op de internetsite, de prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden en niet in te wisselen voor geld. De prijs vervalt indien de prijswinnaar zich niet binnen een maand na bekendmaking meldt bij de organisatie of indien de prijswinnaar overlijdt. 

Publicatie prijswinnaars

Door het uitbrengen van een stem verleent de prijswinnaar toestemming aan de organisatie om zijn/haar naam, evenals mogelijke foto's van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot de verkiezing te gebruiken.

Tell-a-friend

Via deze verkiezing kun je eenvoudig vrienden en bekenden een uitnodiging sturen om ook een stem uit te brengen. Het is echter niet gegarandeerd dat de uitnodiging daadwerkelijk aankomt. Die verantwoordelijkheid ligt bij de provider. De organisatie van de verkiezing raadt u aan voor de zekerheid ook een uitnodiging via uw e-mailaccount of social network te versturen.

Cookies

Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren maakt de internetsite gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite

De organisatie behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. De organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens stemmers of Genomineerden gehouden zijn. 

Nominaties

De organisatie kan voor deze verkiezing uitjes genomineerd hebben, tegelijkertijd kunnen uitjes zelf of anderen een verzoek tot nominatie indienen via de internetsite. Mocht een genomineerde onverhoopt niet (langer) genomineerd willen zijn, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij de organisatie.

Stemprocedure

Er kan maximaal 1 keer per e-mailadres een stem uitgebracht worden. Er vinden regelmatig controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-) automatisch zijn uitgebracht of waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde ip-adres dan wel van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfde e-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde wegwerp e-mailadressen). Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon.

Daarnaast wordt ook gekeken of er sprake is van een sportieve deelname aan de verkiezing door genomineerden. Stemmen met zeer lage rapportcijfers die worden uitgebracht op andere genomineerden worden verwijderd en ook dit kan gevolgen hebben voor een genomineerde. De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgaaf van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen.

Tijdens de stemprocedure kan aan stemmers de keuze worden geboden om vrijwillig toestemming te geven aan genomineerden, de organisatie en/of partners van de verkiezing om u te benaderen danwel informatie te verstrekken. U kunt hierbij zien om wat voor bedrijf/organisatie het gaat, het type informatie dat u ontvangt, via welk communicatiemiddel en hoe vaak. Het is niet verplicht om hiervoor toestemming te geven om een stem te kunnen uitbrengen.

De organisatie, genomineerden en partners zijn verplicht ook in geval van eerder gegeven toestemming u ten alle tijden de mogelijkheid tot uitschrijving te bieden. Hiervoor kunt u de uitschrijvingsmogelijkheid gebruiken welke vermeld is in de communicatie van de betreffende partner.

Informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden

Via de internetsite en e-mailberichten van de verkiezing kan informatie rondom de verkiezing worden verspreid en kunnen enkel aanbiedingen van ADR Nieuwsmedia en Persgroep worden gecommuniceerd.

Persoonsgegevens

De organisatie respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. De organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

Op grond van de wet kunt u de organisatie met redelijke tussenpozen vragen welke gegevens er over u bij de organisatie bekend zijn. U kunt ons altijd corrigeren als er onjuistheden staan in de ingevoerde gegevens. Een verzoek tot inzage in of correctie van gegevens kunt u aan ons doen via de contactgegevens zoals vermeld op de internetsite.

Aansprakelijkheid

De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite en/of het uitbrengen van een stem wordt door de organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te reiken prijzen. De organisatie en al haar partners, zijn niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails en de uitreiking van eventuele prijzen. Indien de prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de hierdoor geleden schade op deze persoon verhaald.

Intellectueel

Op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de organisatie en/of een der gelieerde partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logos alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde toegestaan de internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite.

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de internetsite worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag. De organisatie handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Contact

Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de Verkiezing, de internetsite, het stemmen en/of de prijzen, neem dan contact op met de Persgroep via de contactgegevens zoals vermeld op http://www.persgroep.nl/contact

© 2017 De Persgroep. Powered by Vote Company. Alle rechten voorbehouden.

Volg ons

© 2017 De Persgroep. Powered by Vote Company. Alle rechten voorbehouden.