Welk uitje wint de publieksprijs voor Beste Uitje 2018?
Voorwaarden

Voorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie ‘Beste Uitje Verkiezing 2018’ (hierna “Actie”).
 

1.            Algemeen

1.1          De Actie wordt georganiseerd door de Persgroep Nederland B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (1018 LL  Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9 (hierna “DPN”).

1.2          De Actie bestaat uit een verkiezing voor de Publieksprijs.

1.3          De Actie start op 12 februari 2018 en loopt tot en met 18 maart 2018 (hierna “Actieperiode”). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.4          DPN is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aanko   ndiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op beste-uitje.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

 

2.            Deelname

2.1          Elk natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

2.2          Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijs indien de uitvoering hiervan onmogelijk is.

2.3          Deelname is uitgesloten voor:

(a)        personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;

(b)        medewerkers van DPN, en;

(c)        eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

2.4          Om deel te nemen aan de Actie dient een deelnemer zijn of haar stem uit te brengen beste-uitje.nl en zijn gegevens achter te laten op de actiesite.

 

2.5          Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.6          Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, heeft DPN het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

2.7          In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft DPN het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

2.8          Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan deze actie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.9          DPN is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

 

3.            Prijs

3.1         Met de Actie kan één prijs worden gewonnen. Deze prijs bestaat uit:

- Win met je gezin 5 dagjes uit naar keuze. Het gaat hier om 4 tickets per gezin. 5 dagjes uit naar keuze uit het assortiment van uitjekrant.nl. De dagjes uit zijn te vinden onder de subcategorie: ‘Dagjes uit’. De 5 dagjes uit naar keuze zijn alleen geldig in 2018. Het gebruik van de tickets is verder onderworpen aan de voorwaarden van de betreffende aanbieder van het Dagje Uit

3.2          Aanwijzing van de winnaars geschiedt eenmalig in de week van 19 maart 2018. Aanwijzing van de prijswinnaar(s) geschiedt met behulp van een onpartijdig computerprogramma.  Een prijswinnaar wordt binnen 10 werkdagen telefonisch of door middel van een e-mail persoonlijk op de hoogte gesteld van zijn of haar prijs.

3.3          De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.4          De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

3.5          DPN neemt de over de prijs eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

 

4.            (Persoons)gegevens & publiciteit

4.1          De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door DPN alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs. Enkel indien en voor zover een deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven, kan DPN een deelnemer informatie verstrekken over DPN en aan DPN verwante onderwerpen.

4.2          Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

 

5.            Overig

5.1          In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door DPN.

5.2          DPN behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

5.3          DPN en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

5.4          DPN is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke onbereikbaarheid van de actiepagina, links die niet werken, problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.

5.5          Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

5.6          Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

5.7          Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail ingediend worden via: vragen@beste-uitje.nl

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details

© 2018 De Persgroep. Powered by Vote Company. Alle rechten voorbehouden.
Volg ons